vedtekter for Aalesund historielag

Vedtatt på stiftelsesmøtet 26. mars 2014.

(revidert under årsmøtene 27. feb. 2017, 5. feb. 2018, 18. feb. 2019, 10. feb. 2020)

*

1. FORMÅL. Aalesund Historielag sitt formål er å vekke interesse og skape forståelse for Ålesund bys historie, spre kunnskap om byens kulturarv og slå ring om dens kulturminner.

2. MEDLEMSKAP. Alle interesserte kan bli medlemmer av laget. Kontingenten blir fastsatt av historielagets årsmøte. Medlem i Aalesund Historielag er den som har betalt medlemskontingenten i det aktuelle året. Bare personer som er medlem i historielaget kan ha verv i organisasjonen. Medlemmer som har betalt siste års kontingent har forslags- og stemmerett ved lagets årsmøte. Frist for betaling av kontingenten er 31. desember. Enkeltmedlemskap gjelder for en person og gir en stemme under årsmøtet. Familiemedlemskap inkluderer to personer, dvs. et ektepar eller samboerpar. Hver av disse to personene har en stemme under årsmøtet. Student- og ungdomsmedlemskap gjelder for en person og gir en stemme under årsmøtet. Medlemskapet gjelder for personer opp t.o.m. 18 år samt studenter t.o.m. 27 år. Firma- og institusjonsmedlemskap regnes som støttemedlemskap og er ikke personlig. Medlemskapet gir en stemme under årsmøtet. Til arrangementer hvor historielaget gir medlemsrabatt kan to personer fra firmaet nyte godt av denne.

3. GJØREMÅL. Laget sine gjøremål tas i vare av årsmøtet og styret. Det skal føres protokoll av forhandlingene.

4. ÅRSMØTE. Laget sine årsmøte blir holdt årlig innen 1. mars. Saker som skal legges fram for årsmøtet må være styret i hende seinest 31. januar. Lagssekretæren skriver møteprotokollen. Konstituering: a) Godkjenning av innkalling, b) godkjenning av dagsorden, c) valg av møteleder og referent, d) valg av to medlemmer til å skrive under protokollen i lag med referenten. Etter konstituering skal årsmøtet ta opp følgende saker: a) Styret si årsmelding, b) revidert regnskap per 31. desember siste regnskapsår, c) innkomne forslag, d) fastsetting av kontingent, e) budsjett for neste år, f) valg: styreleder for ett år; kasserer for to år; fem styremedlemmer for to år; første år velges tre av styremedlemmene for ett år; tre varamedlemmer for ett år; to revisorer for to år. Valgnemnd på tre blir valgt av årsmøtet etter forslag fra styret med ett års funksjonstid. Alle avstemninger blir avgjort ved simpelt flertall. Vedtektsendringer kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller 2/3 av medlemmene. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer som ved vanlig årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er innført i innkallinga.

5. STYRET. Styret skal bestå av sju medlemmer og tre varamedlemmer og velges i samsvar med punkt 4. Styret skal lede laget i samsvar med vedtektene. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved lik stemmegivning har leder dobbeltstemme. Det skal føres protokoll over styremøtene.

6. OPPLØSNING. Laget kan bare oppløses etter vedtak på årsmøtet og med 2/3 flertall på to etterfølgende årsmøter. Forslag om oppløsing skal kunngjøres for medlemmene i lag med innkallinga til årsmøtet. Laget sin eiendom skal i tilfelle oppløsing tilfalle det lokale kulturarbeidet etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet med vanlig flertall.

Aalesund Historielag

Nettsida er drifta av