Kulturminnevern

Formålsparagrafen til Aalesund Historielag fremholder at foreningen skal søke å spre kunnskap om Ålesund bys kulturarv og slå ring om dens kulturminner. Kulturminnevern er et arbeidsfelt vi tar på alvor. Historielaget engasjerer seg i saker som berører Ålesunds særpregede kulturhistoriske miljø. Så langt vi har kapasitet gir vi gjerne råd og tips når det gjelder å ivareta gamle bygninger og andre kulturminner. Våre Historisk-musikalske forestillinger retter fokus mot bevaring og fornuftig bruk av verneverdige forenings- og institusjonsbygninger i Ålesund. Disse arrangementene samt andre prosjekter historielaget er eller har vært involvert i presenteres i menyen til venstre. Andre tiltak innen kulturminnevern Aalesund Historielag har engasjert seg i er følgende:

-

*Okt. 2018. Som oppfølging til nedenfor nevnte brev sendt til Fellesnemnda for nye Ålesund kommune, publiserte styret i Aalesund Historielag i oktober 2018 to kronikker i Sunnmørsposten under titlene: "Ålesunds kulturarv står på spill" og "Bykultur, språkarv og symbolkraft".

*Sept. 2018. Styret i Aalesund Historielag sendte 3. sept. 2018 et brev med faglig-historiske innspill til Fellesnemnda for nye Ålesund kommune. Her oppfordret vi til å korrigere unødvendige og ukloke bestemmelser i intensjonsavtalen mellom kommunene Ålesund, Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy, som legger opp til å utradere sentrale bestanddeler av byen Ålesunds kulturarv. Temaene målform og kommunevåpen står her i fokus. Vi oppfordret til at bydelsutvalgene i sentrum må beholde sine historiske navn i fremtida. Historielagets brev ble referert på møte i Fellesnemnda 13. sept. Politikerne hadde ingen merknader. Saken "vart tatt til vitande", altså ignorert. Skulle tro innholdet i brevet var en nyhetssak av stor interesse i byen, men Sunnmørsposten og Nytt i Uka har, så vidt vi vet, ikke nevnt saken med ett eneste ord. Bygdebladet i Ørskog viet imidlertid vårt brev plass på hele to sider + en leder (7. sept.). Brevet Aalesund Historielag sendte til Fellesnemnda er i sin helhet gjengitt som pdf-vedlegg nederst på siden.

*Juni 2017. Styret i Aalesund Historielag sendte 6. juni 2017 en faglig uttalelse ang. kulturhistorisk verdi av villahagen Øwregata 10a til Ålesund kommune. Brevet er i sin helhet å finne som pdf-vedlegg nederst på siden.

*Mai/Juni 2017. I forbindelse med planene for bygging av nytt Badeland og leiligheter på Øvre Utstillingsplass i Ålesund sendte Aalesund Historielag et brev med innspill til utbyggeren Stallane AS. Her fremla vi noen ideer til utformingen av dette byutviklingsprosjektet. Vi stilte oss positive til oppføring av Badeland, men foreslo at den verneverdige bygningen Stallane fra 1913 bevares som inngangsparti til anlegget og ikke rives. Videre oppfordret vi til at utformingen av Badeland og nye leiligheter henter inspirasjon fra Nørvøyskolen, Stallane og skolens gamle gymnastikksal. Disse tre bygningene utgjorde fra tidlig 1900-tallet et estetisk arkitektonisk anlegg. Brevet i sin helhet er å finne som pdf-vedlegg nederst på siden. Jfr. Sunnmørsposten 7.6.2017.

*19. januar 2017. Aalesund Historielag deltok på Fagseminar: Utvendig rehabilitering av Speidernes Hus i Ålesund, avholdt i Ynglingen, Parkgata 14, Ålesund, organisert av Speidernes Hus. Flere representanter for håndverksgrupper, som har utført arbeid i den antikvariske rehabiliteringen av Kipervikgata 25 (Speidernes Hus), holdt innlegg. Aalesund Historielag er involvert i prosjektet med historisk faglig kompetanse og var representert med innlegg/foredrag av sekretær Sindre Søvik Erstad og nestleder Torgeir Melsæter.

*Februar 2016. Aalesund Historielag sendte til kommunen, i samarbeid med Fortidsminneforeningen, et opprop for byantikvar og styrking av kulturminnevernet i Ålesund. Dette brevet var en oppfølger til Folkemøte om byutvikling og arkitektur (se: "andre arrangementer"). Vårt grundig faglig begrunndede opprop ble blankt avvist av Ålesund kommune, som ikke har kulturminnevern som prioritert satsingsområde. Brevet vi sendte inkl. to vedlegg er å finne som pdf-vedlegg nederst på siden.

*November 2015. I tilknytning til to byggesaker i Ålesund sentrum lagt ut til offentlig høring sendte Aalesund Historielag to høringsbrev til kommunen. Her påpekte vi hvor viktig det er å følge visse tradisjonelle prinsipper i forbindelse med nybygg for å bevare Ålesunds arkitektoniske særpreg. Jfr. Sunnmørspostens nettavis 28.11.2015.

*Juni 2014. I forbindelse med rehabiliteringen av Trappene til Fjellstua sendte Aalesund Historielag i samarbeid med Fortidsminneforeningen et åpent brev til Ålesund kommune. Her oppfordret foreningene til at det gamle trappeløpet måtte bevares ved restaurering og ikke ødelegges ved nybygging. Brevet ble publisert i Sunnmørsposten og Nytt i Uka 11.06.2014 (jfr. pdf-fil nederst på siden). Oppfordringen ble ignorert av kommunen, som heller ville bruke unødig mye penger på å bygge et helt nytt trappemonument i stedenfor å restaurere det gamle for en atskillig billigere pengesum. Den historiske kontinuiteten i Fjellstuetrappene er nå ødelagt. Bortsett fra noen små gjenværende bruddstykker fra de gamle trappene kan ikke lenger dette monumentet betraktes som et kulturminne.

-

VEDLEGG

faglig_uttalelse_ang_villahagen_wregata_10a.pdf
innspill_til_utbygging_av_vre_utstillingspla.pdf
innspill_til_utforming_av_nye_lesund_kommune.pdf
nytt_i_uka_11_06_2014.pdf
opprop_for_byantikvar_9_2_2016_brev.pdf
opprop_for_byantikvar_9_2_2016_vedlegg_1.pdf
opprop_for_byantikvar_9_2_2016_vedlegg_2.pdf

Aalesund Historielag

Nettsida er drifta av